Hörselpedagog

Kommunens hörselpedagoger medverkar till att elever med hörselnedsättning eller APD (auditiv perceptionsstörning) så långt som möjligt får samma möjligheter som övriga elever att tillgodogöra sig undervisningen. Tjänsten erbjuds endast kommunala förskolor.

I samverkan med förskolan utvecklar vi arbetssätt och anpassningar som ger barnet en tillgängligare lärmiljö utifrån ett hörselperspektiv.

Pedagogerna följer barnet från förskolan till dess att eleven slutar gymnasiet.

Vi hjälper pedagoger med didaktiska utmaningar som följer undervisning av hörselnedsatta elever. Förskolors administration och ledning kan få råd kring organisation och anpassningar för en inkluderande förskola för alla barn utifrån ljud och buller i lärmiljön.

Vi stöttar barn med hörselnedsättning att utveckla strategier och konstruktiva sätt att kommunicera behov till omgivningen för ett livslångt lärande.


Vårt stöd till förskolor kan utföras genom att:

  • informera pedagoger om barnets hörselnedsättning och dess konsekvenser
  • stötta pedagoger med råd och tips för undervisningen
  • öka barnets hörselmedvetenhet och vara samtalspartner i frågor rörande hörseln
  • bevaka att barnet har bra lokaler ur hörselsynpunkt
  • medverka till att eventuella hörselhjälpmedel används på rätt sätt
  • informera kamrater om ljudmiljö och hörsel
  • allmänna föreläsningar om den fysiska arbetsmiljön utifrån kommunikation och buller.

Kontakta Jakob eller Johanna för mer information

Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Uppdaterad: