Hörselpedagog

Hörselpedagoger hjälper elever med hörselnedsättning eller APD (auditiv perceptionsstörning) att så långt som möjligt tillgodogöra sig undervisningen. Tjänsten erbjuds kommunala grund- och grundsärskolor.

I samverkan med skola utvecklar vi arbetssätt som ger eleven en tillgänglig lärmiljö utifrån ett hörselperspektiv.

Vi hjälper pedagoger med didaktiska utmaningar som följer undervisning av hörselnedsatta elever. Skolors administration och ledning får råd kring organisation och anpassningar för en inkluderande skola för alla elever utifrån ljud och buller i lärmiljön.

Vi stöttar elever med hörselnedsättning att utveckla strategier och konstruktiva sätt att kommunicera behov till omgivningen för ett livslångt lärande.

Vårt stöd till skola kan utföras genom att:

  • informera pedagoger om elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser
  • stötta pedagoger med råd och tips för undervisningen
  • öka elevens hörselmedvetenhet och vara samtalspartner i frågor rörande hörseln
  • bevaka att eleven har bra lokaler ur hörselsynpunkt
  • medverka till att eventuella hörselhjälpmedel används på rätt sätt
  • informera kamrater om ljudmiljö och hörsel
  • föreläsningar om den fysiska arbetsmiljön utifrån kommunikation och buller.

Kontakta Jakob eller Johanna för mer information:

Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Uppdaterad: