Koordinator för ökad skolnärvaro

Koordinatorer för ökad skolnärvaro är ett uppdrag inom utbildningsförvaltningen och bygger på skollagens 7:e kap 21 §, ”hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 7:e kap. 19 a § vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs”.

Målgruppen för uppdraget är elever med problematisk skolfrånvaro som är i behov av mer stöd än vad som ryms inom skolans grunduppdrag samt kräver samordning med andra aktörer. Eleverna kan tillhöra både fristående och kommunala skolor.

Uppdraget koordinator för ökad skolnärvaro

Läs mer om uppdraget här (PDF, 70 KB)

Beställning av koordinator för ökad skolnärvaro

Inför en beställning av koordinator

Innan en beställning kan ske av koordinator ska skolan först gjort en anmälan om frånvarande elev till skolpliktsbevakningen, kartlagt orsaker till frånvaron, genomfört utredning av frånvaro samt påbörjat insatser. Om dessa insatser inte leder till en ökad skolnärvaro samt det finns behov av samordning med andra aktörer kan skolan ansöka om stöd av koordinator för ökad skolnärvaro. Om dessa steg inte är genomförda riskerar beställningen att avslås och därmed fördröjs eventuellt stöd.

Beställningen måste vara korrekt ifylld och ska skickas per brev till registrator. De dokument skolan hänvisar till i beställningen ska vara registrerade, sedan tidigare, i Prorenata via skolpliktsbevakningens e-formulär. Skolan kommer att bli kontaktad efter att beställningen mottagits.

Beställning av koordinator för ökad skolnärvaro (PDF, 282 KB)

Ifylld beställning skickas till registrator.

Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
Enheten för registratur
Stadshusgatan 2
753 75 Uppsala

Ta gärna kontakt

Koordinatorerna erbjuder konsultation och stöd inför en beställning.

Teamledare - Pelle Åström

För grund- och grundsärskolor inom Utbildningsförvaltningen

Skolområde 1 – Pelle Åström, 018-727 72 38
Skolområde 2 – Anders Olsson, 018-727 75 45
Skolområde 3 – Maria Bernström, 018-727 23 15
Skolområde 4 – Kristine Pettersson, 018-727 47 26
Skolområde 5 - Birgitta Thordstein, 018-726 02 11

För fristående grund- och grundsärskolor

Teamledare - Pelle Åström, 018-727 72 38

Koordinator, Maria Backmann, 018-727 89 65

Per Åström
Teamledare för ökad skolnärvaro
Anders Olsson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Birgitta Thordstein
Koordinator för ökad skolnärvaro
Håkan Skytt
Koordinator för ökad skolnärvaro
Kristine Pettersson
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Bernström
Koordinator för ökad skolnärvaro
Maria Backmann
Koordinator för ökad skolnärvaro
Tove Tjernkvist
Koordinator för ökad skolnärvaro
Uppdaterad: