Logoped

Logopederna på barn och elevhälsan arbetar med språk- läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), räknesvårigheter (dyskalkyli), språkstörning och talängslan (selektiv mutism). Insatserna erbjuds kommunala skolor.

tärningar

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolors personal och elevhälsoteam kring elever med:

  • Språkliga svårigheter eller en kombination av svårigheter ex. språkliga svårigheter och svårigheter inom NPF. 
  • Svårigheter inom läsning, skrivning och/eller matematik. 
  • Talängslan

Utöver detta kan logopederna även ge konsultation kring utförda utredningar, alternativa lärverktyg och visuellt stöd. 

Vi erbjuder inte handledning eller behandling vid uttalssvårigheter.

Logopederna har i uppdrag att arbeta med tidiga förebyggande insatser för att ge elever stöd i att klara sin utbildning. Bland annat finns logopederna med i arbetet med den tidiga läsa-skriva-räknagarantin

Ansökan om fördjupad logopedinsats

När en elev trots skolans insatser har kvarstående svårigheter med läsning, skrivning och/eller räkning kan en utredning vara en del av barn och elevhälsans insats.
Skolan gör en ansökan om fördjupad insats av logoped se dokument Vägledning inför ansökan om fördjupad insats av logoped vid läs- skriv- och räknesvårigheter (PDF, 79 KB). Barn och elevhälsan kommer att avgöra om det är aktuellt med konsultation och/eller utredning.

Ansökan ska innehålla:

Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Emma Ager
Leg logoped
Uppdaterad:

Andra sidor under: Logoped