Talängslan

Talängslan (selektiv mutism) betyder att en person har svårt att prata i vissa miljöer eller med vissa personer, men pratar obehindrat i andra.

Svårigheterna framträder ofta i skolan. Talängslan (selektiv mutism) är en ångestproblematik. En person med selektiv mutism vill prata men kan inte. Konsekvenserna blir ofta stora eftersom det påverkar skolarbetet och sociala relationer.

Stödinsatser

Kunskapen kring dessa svårigheter och hur man kan hjälpa eleverna har ökat. Insatser bör ske tidigt och i den miljö där eleven visar svårigheter. Insatserna utgår från den situation där eleven fungerar bäst kommunikativt. I små steg ökas sedan den kommunikativa belastningen. Det är viktigt att minska stress i samspelssituationer och aldrig kräva att eleven talar. Personalens bemötande och anpassningar i miljön är också viktigt.

Centrala elevhälsan erbjuder stöd

Centrala elevhälsan kan erbjuda information, handledning och föreläsning till personal i skolan som möter elever med talängslan.

Centrala elevhälsan erbjuder handledning oavsett om den eleven har diagnosen selektiv mutism eller inte. Handledning ges av logoped, psykolog och specialpedagog.

Marie Tunared
Leg logoped
Anna Karin Östlin
Leg psykolog
Kristina (Tina) Alricson
Specialpedagog
Uppdaterad: