Specialpedagog

Specialpedagogerna i barn- och elevhälsans centrala team är ett komplement till de kommunala grundskolornas elevhälsoteam.

Vi erbjuder stöd under en begränsad period där samverkan med elevhälsan är betydelsefull. Stödet kan rikta sig på såväl individ- som gruppnivå och vara främjande och förebyggande, tex tidiga insatser, övergångar, ledning och stimulans och tillgängliga lärmiljöer. Stödet kan också gälla åtgärdande insatser tex extra anpassningar och särskilt stöd, npf, läs-, skriv- och matematiksvårigheter, svag teoretisk begåvning, särskilt begåvade och ledarskap. Insatserna riktar sig till personal på skolan.

I samverkan med elevhälsoteamet skickar rektor in beställning där behovet av stöd tydligt framgår. Vi erbjuder:

  • fortbildning och föreläsning
  • konsultation
  • handledning
  • observation
Helene Folkunger
Verksamhetsutvecklare
Camilla Nordberg
Specialpedagog
Kajsa Grev Jolstedt
Specialpedagog
Kristina (Tina) Alricson
Specialpedagog
Uppdaterad: