Medicinsk elevhälsa

Skolsköterska och skolläkare ansvarar för elevhälsans medicinska insats (EMI).

Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök med hälsosamtal och hälsoundersökning enligt gällande program och vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

I elevhälsans medicinska insats ingår bland annat att:

  • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • bidra i arbetet med lärmiljön
  • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de behöver särskilt stöd
  • i samverkan med skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer vid behov erbjuds upp till 18 år, och fullfölja vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vi har en webbaserad handbok för den medicinska elevhälsan med riktlinjer, dokument och länkar för skolsköterska och skolläkare. 

Webbhandboken granskas kontinuerligt och uppdateras vid behov.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Medicinsk elevhälsa