Om barn- och elevhälsan

Barn- och elevälsan är en stöd- och konsultfunktion för lärare, skolledning och elevhälsans yrkesprofessioner: skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logoped, skolkurator, rektor.

Enheten har olika professioner som skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, logoped, psykolog, koordinatorer för ökad skolnärvaro, syn- och hörselpedagog och administratörer. Skolor kan söka stöd i det förebyggande arbetet men också i enskilda elevärenden. Vi kan ge konsultation, handledning och fortbildning.

Verksamhetsansvar

Enheten har verksamhetsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen för legitimerad personal och ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet grundar sig på Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan. Vi har kompetensutvecklingsdagar och öppna seminarier i aktuella ämnen. Vi har också en webbaserad metodbok för den medicinska elevhälsan med riktlinjer, dokument och länkar för skolsköterska och skolläkare. 

Enheten ansvarar för support, utveckling och utbildning av det digitala journalsystemet, journalarkivering och journalförfrågningar. Vi har som mål att stödja elevhälsans yrkesprofessioner i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete. Med fokus på elever som är i behov av stöd för att nå utbildningens mål.

Friskolor

Friskolor kan teckna avtal gällande tjänster för medicinsk elevhälsa. För mer information om avtal kontakta verksamhetschef Birgit Mikaelsson.

Enhetschef för centrala teamet
Birgit Mikaelsson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Om barn- och elevhälsan