Stöd till personal

Inom barn- och elevhälsan finns flera olika professioner och kompetenser som samverkar.

Centrala teamet

Inom enheten Centrala teamet arbetar specialpedagog, socionom, psykolog, logoped, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) och skolläkare. För de professioner som ingår i skolans elevhälsoteam anordnar enheten yrkesnätverk.

Vi ger även stöd till lärare och elevhälsoteam i form av konsultation, handledning, fortbildning och i viss mån utredning. För de professioner som lyder under hälso- och sjukvårdslagen följer vi upp journalföring och insapporterade avvikelser. Skolläkarna finns för skolornas elevhälsoarbete och för medicinska bedömningar.

Friskolor kan teckna avtal gällande tjänster för medicinsk elevhälsa. Kontakta Birgit Mikaelsson för mer information.

Elevnära insatser

Inom enheten Elevnära insatser arbetar handläggare, samordnare och koordinatorer med en bakgrund som pedagoger, socionomer/beteendevetare, psykologer, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor.

Inom enheten handläggs skolpliktsbevakning för att säkerställa alla elevers rätt till utbildning.

Insatser kring de samhällsplacerade eleverna samordnas och koordinatorerna arbetar för ökad skolnärvaro.

Även sjukhusundervisningen på Akademiska barnsjukhuset, BUP och Folke Bernadotte regionhabilitering tillhör enheten.

Enhetens myndighetsgrupp handlägger tilläggsbelopp, mottagande till särskolan samt andra myndighetsbeslut.

Det kommunala aktivitetsansvaret KAA arbetar med unga 16 – 20 år som varken studerar eller har annan sysselsättning.

Inom enheten har vi även ett projekt kring suicidprevention.

De flesta av enhetens uppdrag omfattar både grundskola och gymnasiet på såväl de kommunala skolorna som i de fristående verksamheterna.

Kontakta Ulrika Nissemark för mer information.

Söka stöd

Förskola och skola kan söka stöd både i det förebyggande arbetet i verksamheten och kring enskilda barn och elever. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Jag arbetar i:

Förskola

Grundskola eller grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Enhetschef för centrala teamet

Birgit Mikaelsson

Enhetschef för centrala teamet

Annika Frid

Enhetschef för elevnära insatser

Ulrika Nissemark
Uppdaterad: