Stöd till personal

Inom barn- och elevhälsan finns flera olika professioner och kompetenser som samverkar.

Centrala teamet

Chef för centrala teamet är Birgit Mikaelsson. Inom enheten arbetar specialpedagog, socionom, psykolog, logoped, medicinskt ansvarig skolsköterska och skolläkare. För de professioner som ingår i skolans elevhälsoteam anordnar enheten yrkesnätverk.

Vi ger även stöd till lärare och elevhälsoteam i form av konsultation, handledning, fortbildning och i viss mån utredning. För de professioner som lyder under hälso- och sjukvårdslagen följer vi upp journalföring och insapporterade avvikelser. Skolläkarna finns för skolornas elevhälsoarbete och för medicinska bedömningar.

Friskolor kan teckna avtal gällande tjänster för medicinsk elevhälsa. Kontakta Birgit Mikaelsson för mer information.

Elevnära insatser

Uppdatering pågår

 

Söka stöd

Förskola och skola kan söka stöd både i det förebyggande arbetet i verksamheten och kring enskilda barn och elever. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Jag arbetar i:

Förskola

Grundskola eller grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Enhetschef för centrala teamet

Birgit Mikaelsson

Enhetschef för elevnära insatser

Anne Kulle
Uppdaterad: