Stöd till personal

Barn- och elevhälsan är en enhet med flera olika professioner och kompetenser som samverkar. Enheten har ett samordnande uppdrag för elevhälsans personal på skolorna.

Vi har specialpedagog, socionom, psykolog, logoped, administratör, arkivassistent, skolsköterska och skolläkare. Vi kan ge stöd till lärare och elevhälsoteam i form av konsultation, handledning, fortbildning och i viss mån utredning.

I barn- och elevhälsans uppdrag ingår bland annat att ordna yrkesnätverk, följa upp journalföring och avvikelser för de som arbetar under hälso- och sjukvårdslagen. Skolläkarna finns för skolornas elevhälsoarbete och för medicinska bedömningar.

Söka stöd

Förskola och skola kan söka stöd både i det förebyggande arbetet i verksamheten och kring enskilda barn och elever. Vi kan ge konsultation, handledning och fortbildning. Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Jag arbetar i:

Förskola

Grundskola eller grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Uppdaterad: